Thuốc thủy sản ROHA
091 307 8556 Roha Miền Nam
08 345 888 89 Roha Miền Bắc
info@roha.vn Email liên hệ

SẢN PHẨM

SUPER MEN
SUPER MEN

VI SINH 4 TRONG 1: SẠCH ĐÁY – NƯỚC – KHÍ ĐỘC - ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

BZT NO2
BZT NO2

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NO2, NH3, SẠCH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

BZT 3IN1
BZT 3IN1

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH ĐÁY –NƯỚC - ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC.

BROM
BROM

TIÊU DIỆT CÁC LOÀI VI KHUẨN, NẤM, NGOẠI KÝ SINH

SIGENTA
SIGENTA

GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ  ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU, GIẢM ĐỘ NHỚT VÁNG BỌT

KALI-PHOS
KALI-PHOS

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

DIO 99
DIO 99

DIỆT VI KHUẨN, NẤM KÝ SINH TRÙNG VÀ BÀO TỬ CỦA CHÚNG

AQUA VIKON
AQUA VIKON

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG DIỆT CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG AO NUÔI

RODO
RODO

HỖ TRỢ ĐƯỜNG RUỘT- PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, GIẢM KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI

EM GỐC
EM GỐC

CUNG CẤP HỆ VI SINH VẬT CÂN BẰNG HỆ SINH THÁI AO NUÔI

RH99
RH99

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ RONG RÊU, MÀNG CHẤT BÉO TRONG AO

D209
D209

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CẮT TẢO ĐỎ

RH 172
RH 172

SẢN PHẦM 2 TRONG 1 HỖ TRỢ XỬ LÝ TEO GAN VÀ TRỐNG RUỘT

A109
A109

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRONG TÔM

P77
P77

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ PHÂN LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG

A108
A108

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ VỀ TEO GAN VÀ TRỐNG RUỘT

TOP 39
TOP 39

MEN TIÊU HÓA HỖ TRỢ KHÔNG XẢY RA PHÂN LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG - NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT.

AQUA LIVER
AQUA LIVER

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN, GIẢI ĐỘC GAN

BIO 33
BIO 33

SẢN PHẨM CHUYÊN CUNG CẤP  MEN TIÊU HÓA, NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT

PRO LACTIC
PRO LACTIC

MEN TIÊU HÓA CAO CẤP CHUYÊN DÙNG NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT – HỖ TRỢ PHÂN LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG

Nhắn tin đến ROHA
Đóng
facbook
email